Gửi bài:
Thông tin về S̶̷̲̅h̶̷̲̅m̶̷̲̅ I̶̷̲̅l̶̷̲̅y̶̷̲̅
Hình đại diện của S̶̷̲̅h̶̷̲̅m̶̷̲̅ I̶̷̲̅l̶̷̲̅y̶̷̲̅
Nick Name: S̶̷̲̅h̶̷̲̅m̶̷̲̅ I̶̷̲̅l̶̷̲̅y̶̷̲̅
Tổng số truyện đã đăng: 1 bài
Truyện đăng bởi S̶̷̲̅h̶̷̲̅m̶̷̲̅ I̶̷̲̅l̶̷̲̅y̶̷̲̅