Gửi bài:

Only great minds can read this

 

This is weird, but interesting! 
 
Đây là một bài viết lạ, nhưng thú vị
 
Và vì thế, Truyenngan.com.vn xin phép không dịch
 
----------------------
 
 

fi yuo cna raed tihs, yuo hvae a sgtrane mnid too 

Cna yuo raed tihs? Olny 55 plepoe out of 100 can. 

i cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht  I was rdanieg.
 
The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy,  It dseno't mtaetr in wah t oerdr the ltteres in a wrod are, 
 
The olny iproamtnt ti hng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae.
 
The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm. 

Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe.
 
Azanmig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt! 
 
if you can raed tihs forwrad it 
 
 
-----------St-------------
 
Ngày đăng: 17/08/2012
Người đăng: Vũ Biên Thuỳ
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Cuộc thi sáng tác trên truyenngan.com.vn Tháng 11 2018. Chủ đề: Những câu chuyện cuộc đời
Farkle King - Game Xúc Xắc thử thách con tim
Tiền không mua được hạnh phúc
 

Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng phải mất bao nhiêu tiền người ta mới nhận ra điều đó?

Thiên thần sa ngã - Tào Đình

 
Zokadice - Yahtzee with friends

Truyện mới cùng mục

Fanpage