Gửi bài:

Only great minds can read this

 

This is weird, but interesting! 
 
Đây là một bài viết lạ, nhưng thú vị
 
Và vì thế, Truyenngan.com.vn xin phép không dịch
 
----------------------
 
 

fi yuo cna raed tihs, yuo hvae a sgtrane mnid too 

Cna yuo raed tihs? Olny 55 plepoe out of 100 can. 

i cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht  I was rdanieg.
 
The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy,  It dseno't mtaetr in wah t oerdr the ltteres in a wrod are, 
 
The olny iproamtnt ti hng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae.
 
The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm. 

Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe.
 
Azanmig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt! 
 
if you can raed tihs forwrad it 
 
 
-----------St-------------
 
Ngày đăng: 17/08/2012
Người đăng: Vũ Biên Thuỳ
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Cuộc thi sáng tác trên truyenngan.com.vn Tháng 11 2018. Chủ đề: Những câu chuyện cuộc đời
Farkle King - Game Xúc Xắc thử thách con tim
WTF
 

Bạn thì sao???

 
Zokadice - Yahtzee with friends

Truyện mới cùng mục

Fanpage